De Nederlandse overheid verstrekt in beginsel aan iedereen die in Nederland woonachtig is , of in het buitenland woonachtig is en in Nederland werkt een pensioenvoorziening. Deze voorziening is geregeld in de Algemene OuderdomsWet (AOW).

Om in aanmerking te komen voor deze wet moet men minimaal een jaar verzekerd zijn, dit wil zeggen tussen de ‘aanvangsleeftijd’ en de pensioengerechtigde leeftijd minimaal een jaar in Nederland te hebben gewoond of in Nederland te hebben gewerkt.

De aanvangsleeftijd (tussen de 15 en 17 jaar) en de pensioengerechtigde leeftijd (tussen de 65 en 67 jaar) hangt af van het geboortejaar.

Naast een pensioenvoorziening voorziet de Nederlandse overheid tevens in een andere volksverzekering; namelijk de Algemene Nabestaande Wet. Hiervoor kan men tevens in aanmerking komen indien men woonachtig is in Nederland of in Nederland heeft gewerkt.

Beide verzekeringen zijn vormen van volksverzekeringen; sociale verzekeringen die gelden voor iedereen die in Nederland (legaal) woonachtig is of in Nederland werkt.

Hieronder treft u een lijst aan van veelgestelde vragen, staat uw vraag hier niet tussen? Neemt u dan (vrijblijvend) contact op, dit is mogelijk via deze link.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een AOW uitkering?

Om in aanmerking te komen voor een AOW uitkering dient de pensioengerechtigde leeftijd te zijn bereikt. Hoe hoog de pensioengerechtigde leeftijd is hangt af van het geboortejaar. Een schematisch overzicht kunt u hier vinden.

De AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Hoe hoog is de AOW uitkering?

De AOW uitkering is vastgesteld op 70% van het minimumloon voor alleenstaande en 50% voor gehuwden.
Verzekerden bouwen ieder jaar 2% pensioen op en ontvangen dus een volledig pensioen, dit wil zeggen de volledige 70% respectievelijk 50% indien u de vijftig jaren voor u de pensioengerechtigde leeftijd bereikte in Nederland woonde of werkte.

Tot 31 december 2014 was het mogelijk toeslag te krijgen indien de partner van de pensioengerechtigde de pensioenleeftijd nog niet had bereikt en over onvoldoende inkomen beschikte. Deze regeling is voor personen die vanaf 1 januari 2015 de pensioengerechtigde leeftijd bereikten niet meer van toepassing.

Indien de pensioenvoorziening niet voldoende is, is het wellicht mogelijk om een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) aan te vragen. Ook hebben veel personen een vrijwillige AOW verzekering of andere aanvullende pensioenvoorzieningen afgesloten.

Wat zijn de verplichtingen met betrekking tot de AOW uitkering?

Er geldt een informatieplicht en een medewerkingsplicht.

De inlichtingenplicht houdt in dat de pensioengerechtigde verplicht is informatie te verstrekken die van belang kan zijn voor het toekennen of wijzigen van de AOW uitkering. Het gaat hierbij niet alleen om informatie tijdens het aanvragen van de uitkering maar ook alle wijzigingen daarna. De pensioengerechtigde is verplicht de informatie op verzoek van de SVB te verstrekken maar is ook verplicht om zelf wijzigingen door te geven aan de SVB.

Bij niet voldoen aan de verplichting kan de gemeente sancties opleggen in de vorm van een boete.

De medewerkingsplicht houdt in dat u bijvoorbeeld op verzoek inzage verschaft in de inkomensgegevens. Niet meewerken kan leiden tot (gedeeltelijke/tijdelijke) stopzetting van de AOW uitkering.

Wanneer eindigt de AOW uitkering?

De uitkering eindigt een dag na het overlijden.

Heeft mijn woonsituatie invloed op de uitkering?

Ja. Indien u gehuwd bent ontvangt u namelijk een lager bedrag. Volgens de wet worden de volgende situaties gelijkgesteld met het huwelijk:

  • Geregistreerd partnerschap
  • Gezamenlijke huishouding, tenzij er sprake is van een ouder/kind samenwoning

Indien de echtgenoten of partners langere tijd gescheiden van elkaar wonen (bijvoorbeeld omdat een van de partners in een zorginstelling woont) dan ontvangen beide partners wel de ‘volle’ uitkering van 70% van het minimumloon.

Hoe hoog is de ANW uitkering?

De nabestaande uitkering bedraagt 70% van het minimumloon. De actuele bedragen treft u op deze website.

De verworven inkomsten worden in mindering gebracht op de uitkering en de kostendelersnorm is ook hier van toepassing.

Het idee achter een kostendelersnorm is dat de vaste lasten kunnen worden gedeeld en er dus individueel een minder hoge uitkering nodig is om de noodzakelijke kosten te dekken. Er hoeft bij de kostendelersnorm dan ook geen sprake te zijn van een zorgplicht. De hoogte van de uitkering als er meerdere personen op een adres wonen wordt berekend door middel van een in de wet bepaalde formule. Hoe meer personen op een adres wonen, hoe lager de ANW uitkering.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een ANW uitkering?

Men komt in aanmerking voor een ANW uitkering indien de (ex) echtgenoot is overleden en de nabestaande woont samen met een ongehuwd minderjarig kind of de nabestaande voor 45% arbeidsongeschikt is verklaard.

Onder nabestaande worden de volgende personen verstaan:

  • De persoon die gehuwd was met de overledene;
  • De persoon die een geregistreerd partnerschap had met de overledene;
  • De ongehuwd meerderjarige die een gezamenlijke huishouding voerde met de overledene;
  • De persoon die gehuwd was met de overledene maar van die persoon alimentatie ontving.
Wat zijn de verplichtingen met betrekking tot de nabestaande uitkering?

Er geldt een informatieplicht en een medewerkingsplicht.

De inlichtingenplicht houdt in dat de nabestaande verplicht is informatie te verstrekken die van belang kan zijn voor het toekennen of wijzigen van de Anw uitkering. Het gaat hierbij niet alleen om informatie tijdens het aanvragen van de uitkering maar ook alle wijzigingen daarna. De pensioengerechtigde is verplicht de informatie op verzoek van de SVB te verstrekken maar is ook verplicht om zelf wijzigingen door te geven aan de SVB.

Bij niet voldoen aan de verplichting kan de SVB een waarschuwing geven of sancties opleggen in de vorm van een boete.

Wanneer eindigt de nabestaande uitkering?

De nabestaande uitkering eindigt indien de voorwaarden vervallen, dus als het kind meerderjarig wordt of de persoon weer voor minder dan 45% arbeidsongeschikt wordt verklaard. De uitkering komt eveneens te vervallen als de nabestaande een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat, een gezamenlijke huishouding gaat voeren, of als de nabestaande de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.