Kinderen zijn de toekomst. Het opvoeden van kinderen is echter ook een grote kostenpost. Om die reden heeft de overheid een aantal regelingen in werking gesteld om ouders tegemoet te komen. We kennen de kinderbijslag, het kindgebonden budget en kinderopvang toeslag.

Naast toeslagen voor kinderen bestaan er ook nog andere toeslagen, zoals de huurtoeslag en de zorgtoeslag.

Kinderbijslag ontvangt in beginsel iedereen, de overige toeslagen zijn inkomensafhankelijk. Voor alle vormen van toeslagen geldt dat u hier geen recht op heeft als u in Nederland verblijft zonder geldige verblijfstitel. Toeslagen worden verstrekt door de belastingdienst (huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag) of door de SVB (kinderbijslag).

Hieronder treft u een lijst aan van veelgestelde vragen, staat uw vraag hier niet tussen? Neemt u dan (vrijblijvend) contact op, dit is mogelijk via deze link.

Wanneer kom ik in aanmerking voor kinderbijslag?

U krijgt kinderbijslag voor de opvoeding van uw kinderen, dus ook voor stiefkinderen, pleegkinderen en adoptiekinderen. U komt hiervoor in aanmerking als u in Nederland woont of werkt.
Voor kinderen onder de 16 jaar die thuis wonen ontvangt u kinderbijslag. De hoogte hiervan is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Voor kinderen tussen de 16 en 18 jaar kunt u ook kinderbijslag ontvangen, hiervoor gelden echter andere voorwaarden. Zo mag uw kind niet meer dan €1.285 netto per kwartaal bijverdienen. In de zomervakantie komt hier nog eens een extra bedrag bovenop van € 1.319, uw kind mag in die periode dus maximaal € 2.604 netto verdienen. Verdient uw kind meer, dan heeft u (over die periode) geen recht op kinderbijslag. Deze inkomensgrens geldt overigens niet voor kinderen jonger dan 16 jaar.

Naast deze inkomensgrens moet uw kind ook schoolgaand zijn, of een diploma hebben op het niveau havo, vwo mbo2 of hoger (dit wordt ook wel een startkwalificatie genoemd). Is de minderjarige al in het bezit van een van deze diploma’s of is hij/zij ervan vrijgesteld dan is dit ook voldoende.

Indien uw kind studiefinanciering kan krijgen, dan stopt tevens de kinderbijslag. Het gaat hier niet om of het kind de studiefinanciering krijgt, maar of het kind studiefinanciering kan krijgen.

Woont uw kind uit huis en is hij of zij minstens 16 jaar? Dan heeft u recht op kinderbijslag zolang uw kind niet boven de hierboven genoemde inkomensgrens verdient en u minstens €422 per kwartaal betaalt voor het levensonderhoud van uw kind.

Hoe hoog is de kinderbijslag?

De kinderbijslag wordt uitbetaald per kwartaal. De hoogte hangt af van de leeftijd van de kinderen. Per kind ontvangt u het volgende bedrag per kwartaal:
0 t/m 5 jaar: € 201,05
6 t/m 11 jaar: €244,13
13 t/m 17 jaar: €287,21

Heeft u een thuiswonend kind met een CIZ indicatie, een kind dat intensieve zorg nodig heeft? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een dubbele kinderbijslag.

Mijn partner en ik zijn uit elkaar, wie ontvangt de kinderbijslag?

Kinderbijslag wordt maar één keer per kind uitbetaald. Zijn u en uw ex-partner uit elkaar? Dan ontvangt de ouder bij wie het kind het vaakst woont uitbetaald. Heeft u een co-ouderschapsplan, dan wordt het bedrag evenredig verdeeld en uitbetaald aan beide ouders.

Wanneer kom ik in aanmerking voor kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk.
U komt hiervoor in aanmerking als u minderjarige kinderen heeft en u voor hen kinderbijslag ontvangt. Tevens mag u inkomen en uw vermogen niet te hoog zijn.

Is uw kind 16 of 17 jaar en ontvangt u geen kinderbijslag meer? Dan is het soms toch mogelijk kindgebonden budget te ontvangen indien u minstens €422 per kwartaal betaalt voor het levensonderhoud van uw kind.

Wat is de vermogensgrens?

U heeft geen recht meer op kindgebonden budget indien uw vermogen meer is dan €113.415 zonder toeslagpartner of €143.415 met toeslagpartner.

Op hoeveel kindgebonden budget heb ik recht?

De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van het aantal kinderen, het inkomen en de leeftijd van de kinderen.
Op de website van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken, klik daarvoor op deze link.

Wat wordt verstaan onder de alleenstaande ouder-kop?

Alleenstaande ouders kunnen in aanmerking komen voor een extra bedrag van maximaal €3.101. Dit bedrag is afhankelijk van het inkomen van de alleenstaande ouder, ook mag de alleenstaande ouder geen toeslagpartner hebben.

Wanneer kom ik in aanmerking voor kinderopvang toeslag?

U komt in aanmerking voor kinderopvang (dag opvang) toeslag als u werkt, een opleiding volgt, een werktraject volgt of bezig bent met inburgering bij een gecertificeerde instelling . Daarnaast dient uw kind naar een geregistreerd kindercentrum te gaan of een geregistreerde gastouderopvang, met dit kindercentrum of de gastouderopvang heeft u een contract afgesloten. Daarnaast woont uw kind op hetzelfde woonadres en gaat uw kind nog niet naar het voortgezet onderwijs.

Bij kinderopvang toeslag worden niet alle kosten vergoed, u betaalt dus zelf ook een deel van de kosten.

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik maximaal krijgen?

De hoogte van het te ontvangen bedrag hangt af van het aantal kinderen en uw inkomen. U ontvangt per kind maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag. Het maximumtarief dat wordt betaald door de belastingdienst verschilt per soort opvang. Voor gastouderopvang wordt een uurtarief van €5,91 vergoed, bij het kindercentrum wordt voor dagopvang €7,45 vergoed en voor buitenschoolse opvang (BSO) €6,95.

Wanneer kom ik in aanmerking voor zorgtoeslag?

U komt in aanmerking voor zorgtoeslag als u 18 jaar of ouder bent, de Nederlandse nationaliteit heeft of een geldige verblijfsvergunning, u een Nederlandse zorgverzekering heeft en uw inkomen en uw vermogen niet te hoog zijn.
De inkomensgrens is als volgt vastgesteld:
Zonder toeslagpartner: €28.720 per jaar
Met toeslagpartner: €35.996 per jaar
Verdient u hierboven, dan heeft u geen recht meer op zorgtoeslag.

U heeft ook geen recht meer op zorgtoeslag als uw vermogen te hoog is, hiervoor geldt:
Zonder toeslagpartner: €113.415
Met toeslagpartner: €143.415

Wanneer kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

U komt in aanmerking voor huurtoeslag als u 18 jaar of ouder bent, de Nederlandse nationaliteit heeft of een geldige verblijfsvergunning, uw inkomen en uw vermogen zijn niet te hoog, u huurt een zelfstandige woonruimte waarover u huur betaalt, u staat ingeschreven op dit woonadres en u heeft een huurovereenkomst gesloten.

De inkomensgrens is als volgt vastgesteld:
Zonder toeslagpartner: €22.400 per jaar (tenzij u de AOW leeftijd heeft, dan mag u niet meer inkomen verdienen €22.375)
Met toeslagpartner: €30.400 per jaar
Verdient u hierboven, dan heeft u geen recht meer op zorgtoeslag.

U heeft ook geen recht meer op zorgtoeslag als uw vermogen te hoog is, hiervoor geldt:
Zonder toeslagpartner: €30.000
Met toeslagpartner: €60.000

De huurprijs is tevens van invloed op de hoogte van uw huurtoeslag. Bent u jonger dan 23 dan geldt een maximale huur van €417,34 (tenzij u een toeslagpartner of medebewoner heeft van 23 jaar of ouder, of u een kind heeft, dan geldt het hierna te noemen bedrag). Bent u ouder dan 23 jaar dan geldt er een maximale huur van €710,68.

Wanneer is iemand mijn toeslagpartner?

Uw echtgenoot of geregistreerd partner is uw toeslag partner.
Bent u ingeschreven op hetzelfde adres en heeft u een samenlevingscontract of een kind samen? Dan bent u tevens elkaars toeslagpartner. Ook uw medebewoner kan uw toeslagpartner zijn.

De belastingdienst heeft een handig hulpmiddel ontwikkeld om te kijken of u een toeslagpartner heeft. De link kunt u hier vinden.